Regulamin Kart Podarunkowych BIOUP

 

 • 1. Definicje
 1. Wystawca – BIOUP S. C. Piotr Pągowski Karolina Sałas-Szlejter, ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa, NIP: 5242864735, REGON: 380189052,
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: https://bioup.pl,
 3. Karta Podarunkowa BIOUP – bon towarowy (reprezentowany przez kod alfa-numeryczny) wydawany w formie papierowej bądź elektronicznej, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, do wybranej kwoty w momencie zakupu karty,
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Karty Podarunkowej BIOUP za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej BIOUP, dokonujący transakcji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej BIOUP,
 6. Towar – produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą, z wyłączeniem kart podarunkowych,
 7. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 8. Regulamin – regulamin Kart podarunkowych w przedstawionym brzmieniu
 9. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: https://bioup.pl/regulamin-sklepu/
 • 2. Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Kart podarunkowych.
 2. Karta Podarunkowa BIOUP w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa BIOUP jest formą vouchera na zakupy w Sklepie internetowym.
 3. Wydawana Karta Podarunkowa BIOUP jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Kart podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej BIOUP oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej BIOUP jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 5. Za pomocą Karty Podarunkowej BIOUP, Użytkownik może dokonywać Transakcji tylko w Sklepie internetowym dokonując zakupu dowolnych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Karta Podarunkowa BIOUP nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej BIOUP nie zostały wykorzystane w okresie ważności.
 7. Wystawca wydaje Karty podarunkowe na okaziciela i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą podarunkową przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej BIOUP z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta Podarunkowa BIOUP jest ważna i aktywna przez okres 1 roku (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) oraz 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, łącznie 379 dni licząc od dnia zakupu Karty Podarunkowej BIOUP. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Karta Podarunkowa BIOUP traci swoją ważność i nie będzie już możliwe dokonywanie Transakcji za jej pomocą.
 9. Aktywacja Karty Podarunkowej BIOUP następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Nabywcę. Od chwili aktywacji Karty Podarunkowej BIOUP, Nabywca może dokonywać Transakcji za jej pomocą.
 • 3. Zasady nabywania Kart podarunkowych
 1. Karta Podarunkowa BIOUP dostępna jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Karty Podarunkowej BIOUP, Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybraną przez siebie, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Karty Podarunkowej BIOUP spośród dostępnych nominałów: 50 zł; 100 zł; 200 zł; 250 zł; 300 zł
 4. Płatność za Kartę podarunkową może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie internetowym.
 5. Po zaksięgowaniu płatności za Kartę podarunkową wraz z kosztami dostawy (dotyczy formy fizycznej), Wystawca prześle kartę podarunkową
  1. Na adres zamieszkania oraz w sposób wskazany przez Nabywcę dla karty fizycznej
  2. Na adres email Nabywcy lub Użytkownika wskazany w zamówieniu dla karty wirtualnej.
 1. Wystawca doręcza Karty Podarunkowe BIOUP, w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy, który dostępny jest w Sklepie internetowym, w sposób zabezpieczający uzyskanie dostępu do Karty Podarunkowej BIOUP przez osoby nieupoważnione.
 2. Wystawca wydaje Karty Podarunkowe BIOUP w formie fizycznej lub wydrukowanego bonu lub emaila z zamieszczonym na nim kodem alfa-numerycznym, uprawniającym do skorzystania ze zapisanych środków.
 • 4. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej BIOUP
 1. Realizacja Karty Podarunkowej BIOUP polega na nabyciu Towarów oferowanych w Sklepie internetowym Wystawcy oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem zapisanych środków zapisanych.
 2. Nabywca w celu dokonania Transakcji nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego. Sposób dokonywania Transakcji w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
 3. Karta Podarunkowa BIOUP może zostać zrealizowana tylko w jednej Transakcji, która zostanie dokonana w okresie jej ważności.
 4. Użytkownik dokonując Transakcji za pomocą Karty Podarunkowej BIOUP zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Karty Podarunkowej BIOUP oraz ceny nabywanego Towaru za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów płatności.
 5. Użytkownik może wykorzystać do opłacenia jednego zamówienia złożonego w Sklepie internetowym, tylko jedną Kartę Podarunkową BIOUP.
 6. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Karty Podarunkowej BIOUP w sytuacji, gdy:
  1. Upłynął termin ważności Karty Podarunkowej BIOUP,
  2. Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
  3. Karta Podarunkowa BIOUP została już wykorzystana.
 7. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej BIOUP podczas realizacji Transakcji w Sklepie internetowym, Użytkownik zobowiązany będzie wpisać w na stronie Koszyk lub na stronie Zamówienie w polu: „WPISZ KOD KARTY PODARUNKOWEJ BIOUP”  kod zapisany na fizycznej bądź wirtualnej Karcie podarunkowej oraz kliknąć „UŻYJ KARTY”.
 8. Po wykonaniu czynności opisanych w § 4 ust. 9 Regulaminu, wartość ceny do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość Karty Podarunkowej BIOUP.
 • 5. Reklamacje
 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Kart podarunkowych należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres [email protected]
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Kart Podarunkowych BIOUP będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:
  1. listownie na adres: BIOUP S.C., ul. Dzikiego Wina 9, 03-257 Warszawa,
  2. elektronicznie na adres e-mail [email protected]
 4. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Reklamacje w zakresie Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej BIOUP należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • 6. Odstąpienie od umowy
 1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej BIOUP oraz może dokonać jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej BIOUP.
 2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Karty Podarunkowej BIOUP, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Karty Podarunkowej BIOUP i dokonaniu zwrotu Karty Podarunkowej BIOUP, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Karta Podarunkowa BIOUP, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna tzn. czy nie została już wykorzystana podczas dokonywania Transakcji w Sklepie Internetowym.
 3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6. Ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Karty Podarunkowej BIOUP wraz z kosztami dostawy na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Kartę lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Karta Podarunkowa BIOUP jest dezaktywowana.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej BIOUP, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej BIOUP.
 5. Wartość nowej Karty Podarunkowej BIOUP będzie taka sama, jak wartość pierwotnej Karty Podarunkowej BIOUP. Natomiast pozostała wartość zwracanego Towaru zostanie przesłana na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Towary lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Użytkownika.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: bioup.pl .
 2. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej BIOUP oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 3. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy.
 4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Kart podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Kart podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.
 5. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.

Jakie są kosmetyki BIOUP?

 • Dla świadomych kobiet
 • Naturalne, organiczne
 • Ekologiczne
 • Rzetelne
 • Przemyślane
 • Rzemieślnicze
 • Polskie i zrównoważone
 • Bezpieczne
 • Nie testowane na zwierzętach
 • Wegańskie
Dowiedz się więcej

Zapisz się do naszego newslettera

I bądź zawsze na bieżąco:

Zapisując się na Newsletter akceptujesz Regulamin sklepu i Politykę prywatności.